Spolupráce

Rehabilitace ruky je vysoce specifické odvětví fyzioterapie, které úzce souvisí s mezioborovou spoluprací. Proto velmi blízce spolupracujeme s předními odborníky v oboru chirurgie ruky, tak jako s ergoterapeuty, protetiky, psychology či lymfoterapeuty.


Naši úzce spolupracující lékaři - odborníci nejen na chirurgii ruky.

Lékaře prosím kontaktujte přímo přes jejich odkaz. Nepracují přímo v naší ambulanci


Česká společnost terapie ruky

www.terapieruky.cz

Česká společnost rehabilitace ruky je založena jako organizační složka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP) a řadí se po bok desítek odborných společností, které pod ČLS JEP dnes existují a kterým ČLS JEP poskytuje organizační a servisní podporu. Ustavující sjezd České společnosti rehabilitace ruky se konal v sobotu 2.června 2012

Naše společnost měla na začátku roku 2015 malé obtíže, jelikož nebyla schválena na sjezdu delegátů. Problémem bylo především vyhranění v názvu společnosti. Na základě nové žádosti jsme byli opět přijati pod názvem Česká společnost terapie ruky. Všechna práva a povinnosti jsou převedeny z původní složky na složku novou. Nic se tedy, kromě názvu nemění.

Cílem společnosti je podpora a všestranný rozvoj oboru rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie ruky, koordinace spolupráce s příbuznými obory, vydávání publikací a organizace kongresů. Za tímto účelem bude společnost vyvíjet vzdělávací, poradenskou a osvětovou činnost, podporovat rozvoj léčebné péče a zdravotnických služeb v oboru, podporovat uplatňování nových poznatků vědy a výzkumu, podporovat publikační a vzdělávací činnost prostřednictvím internetu a spolupracovat s odbornými společnostmi u nás i ve světě.

Oficiální stránky: www.terapieruky.cz